Seuran säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Northern Trail Runners - Pohjoisen Polkujuoksijat Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Yhdistys on perustettu lokakuun 25. päivänä vuonna 2015 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on Suomi. Seuran toiminta-alueena on Suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää polkujuoksua seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla: 

 • yhteislenkkejä
 •  harjoitusleirejä
 •  kilpaurheilua
 •  nuorisotoimintaa
 •  tapahtumien järjestämistä
 •  ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • tiedotus- ja suhde- ja muuta virkistystoimintaa - koulutustoimintaa

 2 Aktivoida ja edistää polkujuoksutoimintaa omalla alueellaan

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi 

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

 4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

 5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä 15-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 15-vuotiaat nuoret ja lapset. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä. Edellä mainittujen sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraamuksena on varoitus tai erottaminen seuran toiminnasta ja yhdistyksestä. Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 9 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kokous.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 11 § Vuosikokous

 Vuosikokouksen asiat 1 Avataan kokous 2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 7 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille 9 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 10 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja 11 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet 11 Valitaan yksi toiminnantarkastaja 12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 14 Päätetään kokous Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 12 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 13 § Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

  14 § Äänestys

 Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

  15 § Seuran hallinto

 Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee tarvittaessa muut toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun kaksi johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2.  Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4.  Vastata seuran taloudesta
 5.  Pitää jäsenluetteloa
 6.  Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
 7.  Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9.  Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10.  Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11.  Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12.  Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13.  Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

  16 § Tilivuosi

 Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kaksi muuta johtokunnan jäsentä yhdessä.

18 § Jaostot

 Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

  19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.